Jak fotografowa膰 fajerwerki? Zdj臋cia sztucznych ogni

30 gru 2021

Dam Ci dzis虂 kilka wskazo虂wek dotycza台cych fotografowania fajerwerko虂w. Nawet jes虂li na co dzien虂 nie zajmujesz sie台 tego typu fotografia台, to warto wykonac虂 to c虂wiczenie. Fotografowanie sztucznych ogni jest trudne technicznie, ale to doskona艂a okazja do opanowania nowych umieje台tnos虂ci i obycia sie台 z d艂ugimi czasami otwarcia migawki. A takie obycie wzniesie Cie台 na wyz虈szy poziom i uwierz mi, przyda Ci sie台 ro虂wniez虈 przy innych rodzajach zdje台c虂.

Tak wiem, 偶e wiele os贸b NIE chce strzela膰 w Sylwestra ze wzgl臋du na dobro zwierz膮t. Nie namawiam do tego i ja te偶 jestem za niestrzelaniem. Mimo to w wielu miejscach wci膮偶 organizuje si臋 widowisko fajerwerkowe. Na przyk艂ad w mojej miejscowo艣ci strzelaj膮 na pot臋g臋 i to nie tylko w Sylwestra. Mamy w naszym Strzebielinie sal臋 weseln膮, kt贸ra odpala fajerwerki regularnie w weekendy, przez ca艂y rok. A skoro ju偶 tak jest, to mo偶na przy okazji przynajmniej po膰wiczy膰 fotografiaficznie. Robienie zdj臋膰 na szcz臋艣cie nikogo nie krzywdzi. 

Jak fotografowa膰 fajerwerki? Zdj臋cia sztucznych ogni 鈥 poradnik


 • Przygotuj ca艂e stanowisko do fotografowania przed wybiciem godzony 0!

 • Fotografuj w formacie RAW, co da Ci moz虈liwos虂c虂 dowolnego korygowania balansu bieli oraz kontrasto虂w podczas po虂z虂niejszej obro虂bki.

 • Bez statywu sie台 nie obejdzie, poniewaz虈 be台dziesz fotografowac虂 na d艂ugich czasach nas虂wietlania. Koniecznie ustaw statyw, a jes虂li nie masz, to unieruchom aparat na czyms虂 innym (s虂wietnie sprawdzaja台 sie台 do tego woreczki z ryz虈em lub kasza台 ustawione np. na wyz虈szym murku).

 • Jes虂li Two虂j aparat ma w艂a台czona台 stabilizacje台 obrazu, to wy艂a台cz ja台 koniecznie na czas fotografowania na statywie.

 • Dobierz odpowiedni obiektyw, najlepiej szerokoka台tny (do fotografowania wybuchowych sztucznych ogni im szerszy ka台t obiektywu, tym lepiej).

 • Za艂o虂z虈 os艂one台 przeciws艂oneczna台 na obiektyw (ograniczy ona ilos虂c虂 niechcianego s虂wiat艂a, niepochodza台cego od fajerwerko虂w).

 • Zabierz ze soba台 jaka台s虂 ochronna台 folie台 na aparat (w razie deszczu lub s虂niegu) oraz na艂adowana台 zapasowa台 baterie台 (w zimnej temperaturze bateria moz虈e sie台 w aparacie szybko roz艂adowac虂).

 • Zaplanuj kadr 鈥 pamie台taj o odpowiedniej kompozycji i perspektywie zdje台cia.

 • Ustaw jak najniz虈sze ISO (100-200), dzie台ki czemu uzyskasz lepsza台 jakos虂c虂 zdje台c虂. D艂ugi czas nas虂wietlania pozwala Ci fotografowac虂 w nocy przy niskim ISO.

 • Do fajerwerko虂w potrzebujesz wysokiej przes艂ony. Dobierz przes艂one台 w przedziale f 5,6-f 11. Im wyz虈sza przes艂ona, tym szerszy zakres ostros虂ci uzyskasz.

 • Dobierz w艂as虂ciwy czas nas虂wietlania migawki, minimum kilka sekund, ale w niekto虂rych warunkach moz虈e byc虂 nawet i kilka minut. Wszystko zalez虈y od tego, jak jasne jest niebo i jak duz虈o fajerwerko虂w chcesz zarejestrowac虂 na swoim zdje台ciu. Jes虂li masz woko艂o s虂wiat艂a miasta, latarnie, to nie moz虈esz ustawic虂 zbyt d艂ugiego czasu nas虂wietlania, gdyz虈 moz虈esz przes虂wietlic虂 zdje台cie. Jez虈eli natomiast jestes虂 w ciemnej okolicy i fotografujesz fajerwerki z odleg艂os虂ci, to moz虈esz robic虂 to na czasie nawet kilkuminutowym (wtedy prawdopodobnie zdje台cia wyjda台 bardziej spektakularne).

 • Zro虂b fotografie pro虂bne, z虈eby sprawdzic虂, jaka jest mniej wie台cej jasnos虂c虂 otoczenia przy wybranych przez Ciebie ustawieniach aparatu. Jes虂li kadr jest za jasny, to skoryguj odpowiednio ustawienia, domykaja台c jeszcze mocniej przes艂one台, kompensuja台c ekspozycje台 na minus, skracaja台c czas nas虂wietlania, lub/i zak艂adaja台c na obiektyw filtr przyciemniaja台cy.

 • Wy艂a台cz autofocus i ustaw ostros虂c虂 re台cznie na nieskon虂czonos虂c虂 lub na najdalszy punkt s虂wietlny, jaki uda Ci sie台 znalez虂c虂.

 • Wyzwalaj migawke台 aparatu bez jej dotykania, z虈eby unikna台c虂 poruszenia aparatu (samowyzwalacz, we台z虈yk spustowy, wyzwalacz radiowy czy aplikacja na telefon do zdalnego sterowania aparatem).

 • Gdy ludzie zaczna台 strzelac虂 fajerwerkami, zro虂b serie台 zdje台c虂 z nieco kro虂tszym czasem nas虂wietlania, zamiast 2-3 zdje台c虂 na bardzo d艂ugim czasie. Zawsze masz szanse台, z虈e kto虂res虂 zdje台cie z tej serii Ci wyjdzie.

 • Po powrocie z dworu nie wycia台gaj od razu aparatu z plecaka, gdyz虈 ro虂z虈nica temperatur moz虈e sprawic虂, z虈e aparat zaparuje i skraplaja台ca sie台 wilgoc虂 uszkodzi艂 sprze台t. Zostaw aparat na jakis虂 czas w plecaku, dopo虂ki powoli nie nabierze temperatury pokojowej i dopiero wtedy go wycia台gnij.

 • Poddaj zdje台cia obro虂bce, uz虈ywaja台c clarity, wzmacniaja台c kontrast, podkre台caja台c s虂wiat艂a lub przyciemniaja台c cienie, pobaw sie台 balansem bieli dla ciekawszego efektu.

Jes虂li uda Ci sie台 zrobic虂 w te台 sylwestrowa台 noc zdje台cia sztucznych ogni i opublikujesz je w mediach spo艂ecznos虂ciowych, to moz虈esz mnie oznaczyc虂. Jes虂li prawid艂owo oznaczysz moje profile na Facebooku i Instagramie, to wtedy zobacze台 Twoje zdje台cie i be台de台 mog艂a je pokazac虂 ro虂wniez虈 mojej spo艂ecznos虂ci. :) Moz虈esz tez虈 przys艂ac虂 mi je w odpowiedzi na tego maila .

Z虈ycze台 Ci udanych pro虂b z 艂apaniem s虂wiat艂a w ciemnos虂ciach... Niech to zdanie be台dzie nie tylko fotograficznym z虈yczeniem dotycza台cym fajerwerko虂w, ale takz虈e metafora台 nadchodza台cego 2022 Roku. Niech Nowy Rok be台dzie znacznie lepszy do poprzedniego i przyniesie nam mi艂os虂c虂, dobro, wolnos虂c虂 i zdrowie! Jes虂li obchodzisz s虂wie台ta, to z虈ycze台 Ci, aby by艂y pie台kne, spokojne i spe台dzone w dobrym towarzystwie.


Photo by Ben O'Bro on Unsplash